Spis treści

 1. Polityka prywatności
 2. Regulamin korzystania z usługi

Polityka Prywatności oraz Cookies


Poniższa Polityka Prywatności bota BOOMfinity oraz Polityka Cookies Serwisu określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych Użytkowników korzystających z Serwisu lub Bota do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora.

I. Definicje

 • Serwis - serwis internetowy działający pod adresem https://boomfinity.xyz
 • Bot – usługa świadczona na portalu Discord pod nazwą BOOMfinity
 • Serwis zewnętrzny - serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 • Administrator – BOOMfinity Developers, świadczący usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
 • Moderacja – osoby, które w usłudze Discord mają dostęp do zmian ustawień Bota.
 • Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu
 • Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za którego pośrednictwem Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

II. Rodzaje Cookies w Serwisie

 • Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
 • Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

III. Bezpieczeństwo

 • Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobieranie danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników.
 • Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

IV. Cele, do których wykorzystywane są pliki Cookie

 • Logowanie - Administrator wykorzystuje pliki Cookie do celów logowania Użytkowników w Serwisie.
 • Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

V. Cele, do których wykorzystywane są wiadomości Użytkownika w usłudze Discord

 • Moderacja może ustawić Bota, aby na specjalnie wyznaczony kanał mógł wysyłać informacje o usuniętych bądź edytowanych wiadomościach Użytkownika.
 • Moderacja może ustawić Bota, aby kopiował na specjalnie wyznaczony kanał wiadomości, na które zareagowano danym emoji.
 • Moderacja może ustawić Bota, aby sprawdzał, czy wiadomość Użytkownika nie zawiera reklam, przekleństw (bądź innych ustawionych przez Moderację słów) oraz czy nie wysyła wiadomości za szybko (flood).
 • Bot może sprawdzać, czy wiadomość Użytkownika nie zawiera linku do stron phishingowych.
 • Bot domyślnie zlicza wiadomości Użytkownika w celu wyliczenia jego aktywności.
 • Bot domyślnie przechowuje tymczasowo maksymalnie 30 usuniętych bądź edytowanych wiadomości z danego kanału. Wiadomości te nie są przechowywane na stałe. Użytkownik może zrezygnować z tej funkcji, klikając odpowiedni przycisk w zakładce „Konto” Serwisu.

VI. Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:
 • Stripe
 • Discord

VII. Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
 • >Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie:
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie, korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za którego pośrednictwem Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

VIII. Wymagania Serwisu

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku, gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

IX. Zmiany w Polityce

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki bez konieczności informowania o tym użytkowników. Wprowadzone zmiany w Polityce zawsze będą publikowane na tej stronie. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki.

Regulamin bota BOOMfinity

I. Pojęcia ogólne

 • Regulamin – niniejszy regulamin
 • Usługa – usługa internetowa "BOOMfinity", działająca w ramach serwisu Discord
 • Usługodawca – właściciel Usługi - BOOMfinity Developers
 • Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Usługi i korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę.
 • Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem serwisu Discord.

II. Postanowienia ogólne

 • Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Usługi oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy.
 • Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie nieodpłatnych narzędzi w postaci Usługi, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do obrazków, narzędzi, statystyk itp.
 • Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Usługi w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Usługi lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Usługi. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Usługi, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Usłudze, ponosi Usługobiorca korzystający z Usługi.

III. Warunki używania Usługi

 • Używanie Usługi przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne.
 • Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Usługi.
 • Wymagania techniczne korzystania z Usługi:
  • urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,
  • połączenie z internetem,
  • przeglądarka internetowa w swojej najnowszej wersji, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,
  • włączoną obsługę skryptów JavaScript,
  • włączoną obsługę plików Cookie
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, Usługobiorcy oraz innych Usługobiorców korzystających z Usługi, wszyscy Usługobiorcy korzystający z Usługi powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci
 • Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprogramowania:
  • bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,
  • bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Usługi,
  • bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Usługi i konfiguracji serwera,
  • podejmowania prób wgrywania lub wstrzykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Usługi, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,
  • podejmowania prób wgrywania lub wstrzykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców, lub Usługodawcy,
  • podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Usługi lub uniemożliwienie realizacji celu, w jakim działa Usługa.

IV. Warunki oraz zasady rejestracji

 • Usługobiorcy mogą korzystać z Usługi bez konieczności rejestracji.
 • Usługobiorcy muszą posiadać konto w Usłudze, by korzystać z dodatkowych usług dostępnych jedynie dla Usługobiorców po zalogowaniu.
 • Rejestracja w Usłudze jest dobrowolna.
 • Rejestracja w Usłudze jest nieodpłatna.
 • Wymagania techniczne związane z rejestracją konta:
  • posiadanie indywidualnego konta w serwisie Discord
 • Rejestrujący się w Usłudze Usługobiorcy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Usługobiorcę w zakresie, w jakim zostały one wprowadzone do Usługi podczas procesu rejestracji oraz ich późniejszych zmianom lub usunięciu.
 • Usługodawca ma prawo zawieszać lub usuwać konta Usługobiorców według własnego uznania, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych, lub wszystkich usług, treści, materiałów i zasobów Usługi, w szczególności, jeżeli Usługobiorca dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę Usługodawcy, lub innych Usługobiorców, uzasadnionego interesu Usługodawcy oraz podmiotów trzecich współpracujących lub nie z Usługodawcą.
 • Wszelkie Usługi mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany, według swobodnej decyzji Usługodawcy, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie przez Usługobiorców.
 • Dodatkowe zasady bezpieczeństwa w zakresie korzystania z konta:
  • Zabrania się Usługobiorcom zarejestrowanym w Usłudze do udostępniania loginu oraz hasła do swojego konta Discord osobom trzecim.
  • Usługodawca nie ma prawa i nigdy nie będzie żądać od Usługobiorcy hasła do wybranego konta.

V. Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług

VI. Gromadzenie danych o Usługobiorcach

W celu prawidłowego świadczenia usług, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Usługi z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Usługi gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.

W celu prawidłowego świadczenia usług, Usługa wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.

VII. Prawa autorskie

 • Właścicielem Usługi oraz praw autorskich do Usługi jest Usługodawca.
 • Część danych zamieszczonych w Usłudze są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.

VIII. Zmiany Regulaminu

 • Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.
 • W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie natychmiast po jego publikacji dla Usługobiorców nieposiadających konta w Usłudze.
 • Traktuje się, iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Usługi po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.

IX. Postanowienia końcowe

 • Usługodawca dokona wszelkich starań, by Usługi były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Usłudze w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z Usługi.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Usługi w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Usługi na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Usługą, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.
 • We wszelkich sprawach związanych z działalnością Usługi należy kontaktować się z Usługodawcą korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:
  • Wysyłając wiadomość w serwisie Discord
  Kontakt przy użyciu wskazanych środków komunikacji wyłącznie w sprawach związanych z prowadzoną Usługą.